بازدید معاونت محترم استاندار آذربایجان غربی از شرکت پیام توزین

بازدید معاونت محترم استاندار استان آذربایجان غربی جناب آقای اکبری و هیئت همراه، از شرکت …

بازدید معاونت محترم استاندار آذربایجان غربی از شرکت پیام توزین ادامه »