سورپرایز پرسنل عزیز پیام توزین در روز کار و کارگر

همانطور که می دانیم، کارگران از شریف‌ترین و مؤثر ترین طبقه اجتماع هستند که با […]

سورپرایز پرسنل عزیز پیام توزین در روز کار و کارگر ادامه »