سوران پیامی (کارفرما و کارآفرین برتر استان سال۱۴۰۱)

سوران پیامی کارفرما و کارآفرین برتر استان سال۱۴۰۱ برگزیده شد. انتخاب جناب آقای سوران پیامی […]

سوران پیامی (کارفرما و کارآفرین برتر استان سال۱۴۰۱) ادامه »